keskiviikko 3. kesäkuuta 2020

.

Sininen Haapavesi -hanke kartoittaa tilannetta

Kuva: Ruokolahden kunta/ Suomen ilmakuva Oy

Laura Blomqvist ProAgria Etelä-Suomesta tekee parhaillaan maastotöitä Ruokolahdella kartoittaen peltoalueita maatalouden vesiensuojelun yleissuunnitelmaa varten. Laura kartoittaa vesiensuojelullisesti tärkeitä alueita ja etsii mahdollisia kosteikkopaikkoja, joihin voisi suunnitella maanomistajien kanssa yhteistyössä kosteikkoja. Kosteikkojen perustamiseen voi saada tukea ympäristötukijärjestelmän kautta.
Maatalouden vesiensuojelukosteikko on patoamalla tai kaivamalla esim. ojan tai puron yhteyteen tehty maatalouden vesistökuormitusta pidättävä kosteikko, joka on suuren osan vuodesta veden peitossa ja muunkin ajan kosteana. Kosteikoilla avovesi ja kasvillisuus vuorottelevat vaihtelevasti, jolloin veden virtausnopeus hidastuu ja veden mukana kulkeva kiintoaines laskeutuu kosteikon pohjalle. Tällöin kiintoaineeseen sitoutuneita ravinteita poistuu kierrosta. Kosteikko lisää viljelyalueiden maiseman ja luonnon monimuotoisuutta.

Metsätalouden vesiensuojelusuunnitelman Haapaveden valuma-alueelle tekee Panu Pettinen Metsänhoitoyhdistys Etelä-Karjalasta. Alueelta kartoitetaan paikkatietotarkasteluna ja maastotöinä eroosioherkät kohteet, joilta kiintoaines ja siihen sitoutuneet ravinteet lähtevät helposti liikkeelle metsänhoitotöiden yhteydessä. Metsänhoitotöissä vesiensuojeluun on tärkeää kiinnittää huomiota erityisesti näillä alueilla. Metsätalouden keskimääräiseksi osuudeksi Suomen vesistöjen kokonaisfosforikuormituksesta on arvioitu noin 5 prosenttia ja kokonaistyppikuormituksesta noin 8 prosenttia. Kiintoainekuormitus voi usein olla ravinnekuormitusta merkittävämpi vesistöön vaikuttava tekijä.

Heinäkuussa Haapavedellä tullaan tekemään koekalastuksia (14–19.7.2013), koekalastuksen suunnittelee ja toteuttaa Vesa Tiitinen Etelä-Karjalan kalatalouskeskus ry:stä. Alueella kalastaville lähetetään kesäkuun aikana kysely. Tämän kalastoselvityksen ja koekalastuksen perusteella kootaan tietoa Haapaveden kalastosta hoito- ja poistokalastustarpeen selvittämiseksi. Kalastotietojen avulla saadaan tietoa myös järven ekologisesta tilasta. Kalastokyselyyn toivotaan mahdollisimman paljon vastauksia.


             Salme Muurikka